කාන්තාවන් සදහා

    Posted On 2023-10-15 15:08:30

Gallery

More Details

මම කවීශ ..මම ඉන්නේ ගම්පහ ..මම අවුරුදු 22 තරුණයෙක්.😍

දීර්ඝකාලීන හෝ කෙටිකාලීන ලිංගික ඇසුරට කාන්තාවක් අවශ්‍යයි..
එකාකරි විඩාබර ජීවිතයෙන් මිදී සතුටින් ජීවත් වීමට ඔබටත් පුලුවන්..
තමන්ගෙ හැගිම් හන්ගන් නිවසට කොටු වී කලය ගත කරන කාන්තා ඔබ සදහාමයි.
ඔබගේ අවශ්‍යතා මාගෙන් සපුරාගැනීමට පුලුවන්.
එයින් ඔබගේ මනස නිදහස් වන අතර ඔබගෙ ජීවිතයේ ඒකාකරි බාවයෙන් මිදීමටද හැකියාව ඇත.
ඔබගේ ලිංගික ආසාවන් මා සමග බෙදා ගන්න දැන්ම මට කතා කරන්න.

😍 0781110463- whatsapp

තමන්ගෙ ස්වාමියාට තමන්ගේ පිරිමි ලමයාට කිසිදු කරදරයක් නොකර රහසේ මා හා ඔබගේ සිතුම් පැතුම් ඉටු කරගන්න.

වයස් සීමාවක් නැත.
කාන්තා ඔබට අවශ්‍ය පහස සහ ආදරය මගෙන් ලබාගත හැක.
විඩාබර ජීවිතයෙ විඩාව නැති කරගන්න මට කතා කරන්න.
ඔබගේ රහස්‍ය බාවය 100% ආරාක්ෂා කරමි.
එන්න සතුටින් ජීවිතෙ විදින්න..

ඔයාට මාව ගැලපෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් මට whatsapp Massage එකක් දාන්න.. 0781110463 🤗

...පිරිමි ලමයි කතා කරන්න එපා ..

Contact details

You May Also Be Interested In